Download RazorSQL 9.4.3 – Phần mềm kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu

RazorSQL là công cụ truy vấn và soạn thảo SQL, phần mềm có thể trình duyệt cơ sở dữ liệu quản trị cơ sở dữ liệu cho Windows, macOS, macOS, Linux và Solaris. RazorSQL đã được thử nghiệm trên hơn 30 cơ sở dữ liệu, có thể kết nối với cơ sở dữ liệu qua JDBC hoặc ODBC.

RazorSQL 9.4.3

Tính năng của RazorSQL

 • Trình duyệt cơ sở dữ liệu: Danh sách các đối tượng cơ sở dữ liệu như: lược đồ, bảng, cột, dạng xem, chỉ mục, thủ tục, hàm…
 • Trình soạn thảo SQL: Chỉnh sửa và chạy truy vấn tập lệnh SQL
 • Tự động tra cứu cột và bảng tự động. Sử dụng trình soạn thảo mã EditRocket mạnh mẽ hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ lập trình bao gồm SQL, PL / SQL, Transact-SQL, SQL PL, HTML, Java, XML, v.v.
 • Phần mềm trực quan để tạo, thay đổi, mô tả, thực thi và thả các đối tượng cơ sở dữ liệu như bảng, dạng xem, chỉ mục, thủ tục được lưu trữ, hàm, trình kích hoạt, v.v.    
 • Nhập dữ liệu từ nhiều định dạng khác nhau như tệp được phân tách, bảng tính Excel và tệp có chiều rộng cố định. 
 • Tạo các câu lệnh SQL chọn, chèn, cập nhật và xóa, tạo liên kết nhiều bảng.    
 • Công cụ chỉnh sửa bảng: chèn, cập nhật và xóa dữ liệu bảng, tìm và thay thế dữ liệu, xem trước mã do SQL tạo
 • So sánh dữ liệu: So sánh dữ liệu bảng trên cơ sở dữ liệu Cầu nối PHP để kết nối với MySQL, PostgreSQL và SQL Server

Download RazorSQL 9.4.3

Kích thước: 148 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải phần mềm về máy và giải nén với pass: loadnhanh.com
 • Thực hiện cài đặt phần mềm
 • Chạy d-KeyMaker.jar để sinh Key nhập vào phần mềm (chép d-KeyMaker.jar vào C:\Users\<User name>\AppData\Local\Programs\RazorSQL\jre11\bin và chạy với lệnh java -jar d-KeyMaker.jar)
 • Hoàn tất cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *